Gratis bereikbaar op 0800 2000

Uw rechten als cliënt of betrokkene

Als cliënt van Veilig Thuis Hollands Midden heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. Hieronder vertellen we in het kort over uw belangrijkste rechten:

  • recht op bescherming van uw gegevens;
  • recht om een klacht in te dienen;
  • recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon.

Bescherming van uw gegevens

Veilig Thuis bewaart uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en Burgerservice Nummer (BSN) in een digitaal dossier. In dit dossier staat ook inhoudelijke informatie die Veilig Thuis over u en uw gezinsleden heeft ontvangen of heeft verzameld.  Veilig Thuis gebruikt deze gegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. Deze zijn omschrijven in de Wet op de Maatschappelijk Ondersteuning (WMO 2015). Daarbij eist de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat Veilig Thuis behoorlijk en zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaat. Veilig Thuis moet zorgen voor een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen en instanties er geen inzage in kunnen krijgen.

Uw rechten over uw dossier
De belangrijkste rechten worden hieronder samengevat. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, moet u dit schriftelijk aanvragen. U ontvangt binnen maximaal 4 weken een reactie van Veilig Thuis. We geven dan aan of we ingaan op uw verzoek. Een weigering wordt met redenen omkleed.

♦ Inzage en afschrift van uw gegevens
U kunt alleen gegevens over uzelf inzien en over uw kind(eren) waarover u het gezag heeft. Als uw kind 16 jaar of ouder is moet hij of zij toestemming geven voor inzage.
Voor het verstrekken van een afschrift (papier of digitaal) worden de eerste keer geen kosten berekend, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. Bij een herhaalde vraag om een afschrift worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– 0-19 pagina’s: 0,23 eurocent per pagina
– 20-100 pagina’s: 5 euro
– Meer dan 100 pagina’s: maximaal 22,50 euro

♦ Correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens
Indien u na inzage in de gegevens van mening bent dat deze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen dat te veranderen.

♦ Vernietiging van uw gegevens
Veilig Thuis heeft voor uw dossier een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar. Daarna wordt het vernietigd. Soms worden dossiers langer bewaard. Wanneer u vindt dat uw gegevens niet langer bewaard hoeven te worden, kunt u Veilig Thuis verzoeken ze te vernietigen.

♦ Overdracht van gegevens
U kunt Veilig Thuis verzoeken, bijvoorbeeld bij een verhuizing, om uw gegevens over te dragen aan een andere instelling. Andersom mag Veilig Thuis uw dossier niet zomaar aan anderen doorgeven. Wij doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. Echter, indien dit nodig is voor de hulpverlening kan Veilig Thuis ook zonder uw toestemming gegevens verstrekken aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht informatie te verstrekken.
Het volledige Privacy reglement Veilig Thuis Hollands Midden leest u hier.


Niet tevreden? U heeft het recht een klacht in te dienen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het wel eens gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat de dienstverlening niet verloopt zoals u verwacht. Is dit het geval, wilt u ons dat dan laten weten? Probeer er samen met de medewerker of eventueel de leidinggevende uit te komen. Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de GGD Hollands Midden. Lees de klachtenprocedure op de website van GGD en gebruik het klachtenformulier om uw klacht kenbaar te maken. Zo kan Veilig Thuis blijven werken aan het verbeteren van haar dienstverlening.


Uw recht op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Wilt u bijgestaan worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij vragen en klachten over Veilig Thuis? Dan kunt u kontakt opnemen met het AKJ.  Het AKJ ondersteunt bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten en begeleidt het traject naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is er voor alle betrokkenen bij Veilig Thuis: kinderen, jongeren, ouders, volwassenen en ouderen als ook professionals. Het AKJ is te bereiken via info@akj.nl en telefoon 088-5551000. Meer informatie over de vertrouwenspersonen en wat zij voor u kunnen betekenen vindt u op de website van AKJ.