Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Website Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind heeft mei 2018 opdracht verleend aan een aanjaagteam om een tijdelijke ondersteuningsstructuur op te zetten voor lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen. Het team ondersteunt de bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nog eens 20 lokale allianties aan. Op een speciaal daarvoor ingerichte website kun je de vorderingen volgen.

Lees meer

Geld en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. Naar schatting geldt dat voor zo’n 90% van de cliënten in de maatschappelijke en de vrouwenopvang. Geweld kan een oorzaak zijn van financiële problemen, maar ook een gevolg. Het boek ‘Geld en Geweld’ biedt handvatten voor professionals.

Lees meer

Bijscholingsdag Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2015 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd rond de zorg voor kinderen. Zo is alle jeugdhulp onder één nieuwe wet samengevoegd, de Jeugdwet. Het AMK ( Advies en meldpunt kindermishandeling) is samengevoegd met het SHG (Steunpunt huiselijk geweld) en de Veilig Thuis organisaties zijn ontstaan. Vanaf 1 januari 2019 treedt de verbeterde Wet Meldcode inwerking. Om aandachtsfunctionarissen bij te scholen in al deze ontwikkelingen biedt Doen! Training & Advies in samenwerking met Veilig Thuis op 4 februari 2019 een scholingsdag aan voor aandachtsfunctionarissen. In deze training wordt u op de hoogte gebracht van alle nieuwe ontwikkelingen en zal een medewerker van Veilig Thuis aanschuiven om mee te denken over ingebrachte casuïstiek.

Lees meer

Dag van de mantelzorg en vernieuwd Mantelzorgakkoord

10 november is de Dag van de mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In veel gemeenten worden activiteiten georganiseerd als dank voor de vrijwillige inzet. In Leiden is onlangs het Mantelzorgakkoord vernieuwd met daarin beschreven welke organisaties op welke manier mantelzorgers ondersteunen. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

Lees meer

Uitnodiging Safe at Home conferentie 22 november

Op 22 november zal in Den Haag de eindconferentie van het Safe at Home project plaatsvinden. In dit Europese project zijn vakmensen van woningcorporaties getraind in het herkennen en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de eindconferentie worden de resultaten van het project gedeeld worden en zullen verschillende sprekers een bijdrage leveren aan het gesprek over de rol van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld. Ook zal de handreiking voor Nederlandse woningcorporaties uitgereikt worden aan Minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer

Kamerbrief Veilig ouder worden

Het ministerie van VWS gaat samen met Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen, inzetten om het taboe rondom ouderenmishandeling te doorbreken. Ook gaat het ministerie stimuleren dat omstanders en professionals weten wat ze moeten doen om het geweld snel en adequaat te kunnen stoppen en oplossen. Dit schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer over beleidsplannen t.a.v. de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Lees meer

Kenniskring ouderenmishandeling: oefenen met het nieuwe afwegingskader in de wet meldcode

Op 1 januari 2019 treedt de verbeterde Wet meldcode in werking. Beroepskrachten die onder de reikwijdte van de wet vallen moeten vanaf volgend jaar met een zogenaamd afwegingskader binnen de meldcode gaan werken. Het afwegingskader bestaat uit 5 vragen die bepalen of je een situatie bij Veilig Thuis moet melden, óók als je zelf hulp kunt inzetten of organiseren. Met de aanpassing van de meldcode per 1-1-2019 krijgt Veilig Thuis een zogenaamde radarfunctie. Professionals worden verplicht vermoedens van acute of structurele onveiligheid bij Veilig Thuis te melden. Het doel is onveilige situaties eerder en langer ‘op de radar’ van Veilig Thuis te krijgen. In de Kenniskring gaan we hierop in en oefenen met het afwegingskader.

Lees meer

Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol. Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen.

Lees meer