Gratis bereikbaar op 0800 2000

Advies en Melding

Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Veilig Thuis kan ook gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden. De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiproblem problematiek. Voor heel specifieke casuïstiek zoals loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld of huwelijksdwang kunnen via Veilig Thuis consultatienetwerken worden ingeschakeld. We streven naar een optimale samenwerking met het hele werkveld. Je kunt als professional dan ook gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 088-308 3636.

Handelen volgens de Meldcode

Beroepskrachten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of het risico daarop, zelf de stappen van de Meldcode doorlopen. Bij stap 2 en 4 van de Meldcode kan Veilig Thuis geconsulteerd worden. Dit gebeurt bij voorkeur anoniem zodat er niet onnodig persoonsgegevens hoeven te worden gedeeld.

Melding doen

Als je wilt dat Veilig Thuis de casus oppakt en/of onderzoekt, dan kun je een melding doen (stap 5 van de Meldcode). Veilig Thuis neemt dan tijdelijk de regie over een casus op zich om de hulp (weer) op gang te brengen. Bij voorkeur wordt hierover eerst telefonisch contact gezocht met Veilig Thuis. Daarna kan overgegaan worden tot een digitale of  schriftelijke melding met gebruik van het Meldformulier professionals. Het is dan uiteraard nodig dat persoonsgegevens verstrekt worden. Check of je alle stappen van de meldcode hebt doorlopen.
NB In verband met de privacy van de cliënt stuurt Veilig Thuis cliëntgebonden informatie per e-mail altijd veilig (=versleuteld) op. Meer informatie hierover vindt u hier.

Meldcode niet van toepassing?

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Werkwijze Veilig Thuis

In onze folder  Veilig Thuis HM Signaleren en samen optrekken! Informatie over de rol van Veilig Thuis en de samenwerking met professionals lees je meer over onze werkwijze.
De werkwijze van Veilig Thuis Hollands Midden is gebaseerd op het  VNG-model Handelingsprotocol Veilig Thuis.
Onderstaand stroomschema geeft aan hoe het werkproces van Veilig Thuis er uit ziet en welke wettelijke termijnen daarbij horen.

Algemene informatie over aard en omvang

Factsheet Huiselijk Geweld Movisie

Integrale signalenkaart
Gebruikersinstructie:
* Navigeer over de kleuren om de signalen per leeftijdsgroep of specifieke problematiek te vinden.
* Klik rechts onder op de specifieke signalenkaart op ‘volgende’ voor risicofactoren op specifieke levensdomeinen.
* Voor ouderenmishandeling: klik op signalen volwassenen en/of ontspoorde zorg