Gratis bereikbaar op 0800 2000

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie!

Basismodel

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional moet zelf een eigen meldcode ontwikkelen en implementeren. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

 1. Breng de signalen in kaart.
 2. Overleg met een (interne) collega, bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris. En/of vraag (anoniem) advies van Veilig Thuis. Of raadpleeg een deskundige op het gebied van letselduiding.
 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
 4. Weeg het huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslis over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

NB:

 • Stap 2 en 3 kunnen worden omgedraaid; vaak zijn meerdere gesprekken nodig.
 • Doe de Kindcheck bij een volwassen cliënt of patiënt die zich in een zorgelijke (psychische) situatie bevindt.
 • In een noodsituatie bel je 112 (politie, ambulance).

Aanpassingen meldcode per 1 januari 2019

Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaatsvinden. De verbeterde Meldcode bevat een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

De stappen van de verbeterde Meldcode

In de gele vlakken staan de 5 nieuwe afwegingsvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel verbeterde Meldcode

Het doel van de verbeterde Meldcode is:

 • slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben
 • slachtoffers sneller te kunnen helpen
 • de veiligheid van slachtoffers beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde Meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor professionals uit eerdergenoemde beroepsgroepen. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze.

Meldcode op je smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode app voor iPhone of iPad of Meldcode app voor Android. Dan heb je de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kun je direct contact opnemen met Veilig Thuis in je regio.

Meer info

Basismodel, een toolkit, verantwoordelijkheden, toezicht e.d.