Gratis bereikbaar op 0800 2000

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie!

Basismodel

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional moet zelf een eigen meldcode ontwikkelen en implementeren. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

  1. Breng de signalen in kaart.
  2. Overleg met een (interne) collega, bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris. En/of vraag (anoniem) advies van Veilig Thuis. Of raadpleeg een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg het huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslis over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

NB:

  • Stap 2 en 3 kunnen worden omgedraaid; vaak zijn meerdere gesprekken nodig.
  • Doe de Kindcheck bij een volwassen cliënt of patiënt die zich in een zorgelijke (psychische) situatie bevindt.
  • In een noodsituatie bel je 112 (politie, ambulance).

Voorbeeldenprotocollen

Veel instellingen en beroepsorganisaties hebben inmiddels een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Informeer daar naar. Ook kunt u op de website van handelingsprotocol.nl  voorbeeldprotocollen vinden van diverse werksoorten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode. Veilig Thuis heeft een  Handreiking Meldcode voor wijkteams HM gemaakt met tips hoe een eigen meldcode vorm te geven.

 Verantwoordelijkheden

Beroepskrachten en organisaties die onder de reikwijdte van de Wet meldcode vallen moeten dus de meldcodestappen doorlopen. Kan men zelf geen hulp bieden of toeleiden tot hulp of loopt de hulp vast, dan kan Veilig Thuis via een melding de procesregie op zich nemen (stap 5 van de meldcode). In onderlinge samenspraak wordt besloten welke rol de melder kan hebben of houden. Motto: samen optrekken!

Meldcode op je smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode app voor iPhone of iPad of Meldcode app voor Android. Dan heb je de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kun je direct contact opnemen met Veilig Thuis in je regio.

Meer info

Basismodel, een toolkit, verantwoordelijkheden, toezicht e.d.