Gratis bereikbaar op 0800 2000

Professionals

Advies en Melding

Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Veilig Thuis kan ook gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden. De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiproblem problematiek. Voor heel specifieke casuïstiek zoals loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld of huwelijksdwang kunnen via Veilig Thuis consultatienetwerken worden ingeschakeld. We streven naar een optimale samenwerking met het hele werkveld. U kunt als professional gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 088-308 3636.

In onderstaand filmpje legt een van de vertrouwensartsen uit hoe Veilig Thuis te werk gaat.

Handelen volgens de Meldcode

Beroepskrachten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of het risico daarop, zelf de stappen van de Meldcode doorlopen. Bij stap 2 en 4 van de Meldcode kan Veilig Thuis geconsulteerd worden. Dit gebeurt bij voorkeur anoniem zodat er niet onnodig persoonsgegevens hoeven te worden uitgewisseld.

Melding doen

Als je wilt dat Veilig Thuis de casus oppakt en/of onderzoekt, dan kun je een melding doen (stap 5 van de Meldcode). Veilig Thuis neemt dan tijdelijk de regie over een casus op zich om de hulp (weer) op gang te brengen. Bij voorkeur wordt hierover eerst telefonisch contact gezocht met Veilig Thuis. Daarna kan overgegaan worden tot een schriftelijke melding met het Meldformulier professionals. Het is dan uiteraard nodig dat persoonsgegevens verstrekt worden. Check  hier of je alle stappen van de meldcode hebt doorlopen.

Anoniem melden

Professional kunnen hun vragen en zorgen voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen van het gezin of huishouden en evenmin van de adviesvrager als die dit niet wil. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering zelf anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt. Van de professional wordt verwacht dat deze transparant en conform de meldcode handelt. Wat hierbij helpt is advies vragen bij Veilig Thuis en het 5 stappenplan van de meldcode.

Anoniem melden heeft als consequentie dat betrokkenen over wie de melding gaat, wantrouwig worden naar hun sociale omgeving. Of sterker: ze verdenken een verkeerd persoon, die de melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Bovendien kan anoniem melden ertoe leiden dat belangrijke informatie niet gebruikt kan worden in het gesprek met betrokkenen, omdat dat herleidbaar is naar de melder. Het gemis van die belangrijke informatie maakt het gesprek met betrokkenen voor Veilig Thuis medewerker lastiger.

Meldcode niet van toepassing?

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

In onze folder Veilig Thuis HM Signaleren en samen optrekken! Informatie over de rol van Veilig Thuis en de samenwerking met professionals lees je meer over onze werkwijze.
De werkwijze van Veilig Thuis Hollands Midden is gebaseerd op het VNG-model Handelingsprotocol Veilig Thuis.

Tot slot: in onderstaand stroomschema zie je hoe het werkproces van Veilig Thuis er uit ziet en welke wettelijke termijnen daarbij horen.